Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji IV

 

Tytuł Projektu

" Mazowiecka Akademia rozwoju Kompetencji  IV"

Cel główny:

Podniesienie bądź zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji cyfrowych i językowych przez 320 osób ( w tym 60% kobiet) w wieku powyżej 25r. życia z wykształceniem max. średnim zamieszkujących Subregion Płocki, przyczyniające się do zwiększenia szans na rynku pracy - poprzez uczestnictwo w kształceniu ustawicznym w ramach kursu TELC oraz ECDL PROFILE DIGCOMP 16 w okresie XI.2016-VII. 2018.

 

Grupa docelowa:

320 osób (w tym 60% Kobiet)  w wieku powyżej 25r. życia w szczególności z grup najbardziej potrzebujących tj. o niskich kwalifikacjach (100% grupy), w wieku 50+ (30%), z obszarów wiejskich (min. 30%), osób niepełnosprawnych |(10%) - z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lup podwyższeniem umiejętności bądź kompetencji cyfrowych oraz językowych. Uczestnicy to osoby pracujące i pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego na obszarze Subregionu Płockiego (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki, gostyniński), które nie uczestniczyły dotąd we wsparciu LLL oferowanego w tożsamym zakresie w ramach POKL w I. 2013-2015.

 

Rodzaje wsparcia:

BEZPŁATNE KURSY:

  • kurs języka angielskiego TELC - 120 godz
  • kurs komputerowy ECDL PROFILE DIGCOMP 16 - 120 godz

 

Całkowita wartość Projektu: 709 869,80zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 567 895,84zł

Okres realizacji Projektu: XI.2016 - VII.2018r.

 

Regulamin Projektu Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji IV

http://www.ecg24.pl/userfiles/Regulamin MARK IV.doc

 

Formularz zgłoszeniowy na kurs języka angielskiego:

http://www.ecg24.pl/userfiles/Formularz rekrutacyjny MARK.doc